Sie sind hier

Carlo Schmit

Koplescht-Bridel

70 Joer

Directeur adjoint LTC e. r.
Member vum Gemengerot
Member vun der Bautekommissioun
Bridel