Sie sind hier

Newsletter vun der Sektioun Koplescht-Briddel

Léif Biergerinnen a Bierger aus der Gemeng Koplescht,

Als Schäffen hunn ech déi grouss Chance, un all deene Projete matzeschaffen, déi an dësem Flyer opgezielt ginn.

Och an Zukunft wäert ech all meng Kraaft fir eis Veräiner, eis Gesellschaft an eis Jugend asetzen. Eis DP-Conseilleren hu sech zanter 2017 mat Energie fir d’Leit an eiser Gemeng agesat.

Eist Ziel war a bleift et, fir eng gutt an nohalteg Liewensqualitéit fir d’Zukunft vun eisen Awunner ze garantéieren.

An dëser Publikatioun fannt dir verschidden Aspekter iwwert eis Preoccupatiounen a Virschléi, déi mer schonn ëmgesat hunn, an déi mer nach wäerten ëmsetzen.

An der Tëschenzäit zéckt net fir eis ze kontaktéieren.

Mir si fir iech do.

Är DP Koplescht-Briddel

Josy Popov
Schäffen a President vun der DP-Sektioun Koplescht-Briddel

De richtege Wee an d’Zukunft

Zesumme mat eisem aktuelle Koalitiounspartner hu mir an de leschte 5 Joer villes op d’Bee gestallt. Zesumme mat iech wëlle mir och an Zukunft vill Projeten ëmsetzen, déi de Bierger an eiser Gemeng zegutt kommen a vun deene jidderee ka profitéieren.

WAT MIR BIS ELO ËMGESAT HUNN

Soziale Wunnraum

Eng Rei Famillje profitéiere vun deene soziale Wunnengen – zu Koplescht an och um Briddel.

Ausbau vun eisem Schoulcampus

D’Gemeng huet e Privatterrain kaf an et ass eng Bëschcrèche gebaut ginn. Mir hu fir sécher Schoulweeër fir eis Kanner gesuergt.

D’Wuelbefanne vun eisen Awunner

Acquisitioun vun engem Gebai op der Haaptstrooss um Briddel en vue vun enger Conciergerie.

En neie Biergerzenter um Briddel huet seng Dieren opgemaach

Mobilitéit

Fir d’Awunner vu 60 Joer un ass e gratis Ruffbus agefouert ginn.

Wat fir eng Projete wëlle mir an Zukunft ëmsetzen?

Ausbau vun der Maison Relais an vun der Crèche –Vergréisserung vun eiser Schoul

Duerch di konstant Augmentatioun vun eiser Schülerzuel mussen d’Maison Relais an d’Schoul an den nächste Jore vergréissert ginn. Fir eis butzeg Awunner gëtt e Beweegungsraum an der Botterblum amenagéiert.

Eng méi allgemeng Infrastruktur fir e méi moderne Service fir eis Bierger

E modernen Hall Multisports fir den Tennis an aner Veräiner. En neien Agang un eisem Briddeler Kierfecht an eng nei Morgue. En adequaten Hall technique ass decidéiert ginn. Déi al Schoul zu Koplescht gëtt restauréiert.

Kopleschter Duerfkär

En neie Centre Koplescht ass geplangt.

Koplescht -Briddel / Horizont 2030

Eis Gemeng entwéckelt sech immens séier ! D’Populatioun wisst vu Joer zu Joer ! Mir stin virun der Erausfuederung, eis Verwaltungs-, Schoul-, Fräizäit-, Sport- a Sozialarichtungen auszebauen.

Verkéier

Mir sin an eiser Gemeng mat engem enorme Verkéiersfloss konfrontéiert. Zum Duechgangsverkéier kënnt nach dobäi, dass Leit hiren Auto an eiser Gemeng parken, fir vun hei aus mam Bus an d’Staat ze fueren. Dee vun eis proposéierte Bypass am Brideler Rond-Point a Richtung Stroossen géing d’Situatioun verbesseren. Als direkt Mesure plädéiere mir och fir een Agent municipal. 

Eng Pumptrackpist fir Skater a BMX

Ëmmer erem ass et vun deene Klengen a manner Klengen an der Gemeng de Ruf no enger Pumptrack Pist. Et ass elo un der Zäit, dee Projet endlech unzegoen, fir der Jugend eng weider flott Fräizäitaktivitéit ze bidden. 

Ee Gemeinschaftsgaart fir eis Awunner

Ee Gemeinschafts-Gaart mat enger Piknicks-Platz leit eisen Scheffen schonns laang im Häerz. Eng seier Realisatioun vun desem Projet wär net vun Muttwell.


Liebe Bürger*innen der Gemeinde Kopstal. Als Schöffen habe ich das große Glück, im Vorfeld an all jenen Projekten mitarbeiten zu können, die Sie hier sehen. Auch in Zukunft werde ich meine ganze Kraft in unsere Vereine, unsere Gesellschaft und unsere Jugend stecken. Auch unsere Mitglieder im Gemeinderat haben sich seit 2017 mit viel Energie für die Leute in der Gemeinde eingesetzt.

Unser Ziel war und bleibt eine gute und nachhaltige Lebensqualität für die Zukunft unserer Einwohner. In dieser Publikation finden Sie verschiedene Artikel über das, was uns beschäftigt hat und über die Vorschläge, die wir bereits umgesetzt haben und noch umsetzen werden.

Zögern Sie in der Zwischenzeit nicht, uns zu kontaktieren – wir sind für Sie da!

Ihre DP Kopstal – Bridel

Josy Popov
Schöffen und Präsident der DP Sektion Kopstal – Bridel

Der richtige Weg in die Zukunft

Gemeinsam mit unserem aktuellen Koalitionspartner haben wir in den letzten 5 Jahren so einiges auf die Beine gestellt. Zusammen mit den Bürgern wollen wir auch in Zukunft viele Projekte umsetzen, die den Bürgern in unserer Gemeinde zugutekommen und von denen jeder profitieren kann.

Was haben wir umgesetzt?

Sozialwohnraum

Eine Reihe von Familien profitiert von den Sozialwohnungen, sowohl in Kopstal als auch in Bridel.

Vergrösserung des Schulkampus

Ein privates Grundstück wurde gekauft und eine sogenannte Bëschcrèche (Vorschule im Wald) wurde geschaffen.

Ein sichererer Schulweg wurde den Kindern garantiert.

Wohlbefinden unserer Einwohner

Kauf eines Gebäudes an der Hauptstrasse in Bridel zur Schaffung eines Gemeindepförtners.

Ein neues Bürgerzentrum in Bridel hat seine Türen geöffnet.

Mobilität

Ein gratis Ruf-Bus wurde für die Einwohner ab 60 Jahren eingeführt.

Welche Projekte wollen wir umsetzen?

Ausbau der Maison Relais und der Vorschule, Vergrösserung der Schule:

Durch die konstante Erhöhung der Anzahl unserer Schüler müssen die Schule und die Maison Relais in den nächsten Jahren vergrössert werden.

Für unsere kleinsten Einwohner wird ein Bewegungsraum in der Verschule Botterblumm eingerichtet.

Infrastruktur im Allgemeinen, für einen moderneren Dienst am Bürger:

Eine neue Multi-Sporthalle, sowohl für den Tennisklub als auch für andere Vereine.

Ein neuer Eingang zum Friedhof in Bridel und ein neuer Aufbahrungsplatz für Beerdigungen.

Über eine neue Halle für Gemeindematerial wurde entschieden.

Die Schule in Kopstal wird restauriert.

Dorfkern in Kopstal

Ein neuer Dorfkern in Kopstal ist derzeit in Planung.

Kopstal – Bridel / Horizont 2030

Unsere Gemeinde entwickelt sich sehr schnell! Die Bevölkerung wächst von Jahr zu Jahr. Wir stehen vor der Herausforderung, unsere Verwaltungs-, Schul-, Freizeit-, Sport- und Sozaialeinrichtungen auszubauen.

Verkehr

Wir sind in unserer Gemeinde mit einem enormen Verkehrsfluss konfrontiert. Zum Durchgangsverkehr kommt noch hinzu, dass Leute ihr Fahrzeug in unserer Gemeinde abstellen, um von hier aus mit dem Bus in die Stadt zu fahren. Der von uns vorgeschlagene Bypass in Richtung Strassen am Kreisverkehr in Bridel könnte die Situation verbessern. Als Sofortmaßnahme plädieren wir zudem für eine Person, bspw. vom Ordnungsamt, die Strafzettel ausstellt.

Eine Pumptrack-Piste für Skater und BMX-Räder

Immer wieder kommt von den Kleinen und weniger Kleinen in unserer Gemeinde der Ruf nach einer Pumptrack-Piste. Es ist jetzt an der Zeit, dieses Projekt endlich anzugehen, um der Jugend in unserer Gemeinde eine weitere tolle Freizeitaktivität zu bieten.

Ein Gemeinschaftsgarten für unsere Einwohner

Ein Gemeinschaftsgarten mit einem Picknick-Platz liegt unseren Schöffen schon lange am Herzen. Eine schnelle Realisierung dieses Projekt wäre mehr als angebracht.


Chers habitants de la commune de Kopstal/Bridel.

En tant qu’échevin, j’ai l’immense opportunité de pouvoir activement participer à tous les projets décrits ci-contre.

Dans un avenir proche, je continuerai à m’engager pour le bien-être de notre société, de notre jeunesse et de nos associations. Depuis 2017, nos conseillers du DP se sont engagés avec beaucoup d’énergie pour les habitants de notre commune. Notre objectif est et demeure d’assurer une bonne qualité de vie à tous nos habitants.

Dans cette publication, vous pourrez lire différents articles concernant nos préoccupations ainsi que des propositions dont quelques-unes ont déjà été réalisées et d’autres qui nous tiennent à cœur.

Entre-temps nous vous invitons à ne pas hésiter à nous contacter. Nous sommes là pour vous.

Votre DP KOPSTAL-BRIDEL

Josy Popov
Echevin et Président du Parti Democratique (DP)de la section Kopstal Bridel

Le bon chemin vers l’avenir

Avec notre partenaire de coalition actuel, nous avons réalisé beaucoup de projets  au cours des 5 dernières années. Avec vous, nous voulons mettre en œuvre de nombreux objectifs qui profiteront aux citoyens de notre communauté et dont tout le monde pourra bénéficier.

Qu’avons-nous réalisé?

Logement social

Un certain nombre de familles bénéficient de logements sociaux à Kopstal ainsi qu'à Bridel.

Extension de notre campus scolaire

Un terrain privé a été acheté et une crèche forestière a été créée.

Un chemin plus sûr vers l'école est garanti pour les enfants.

Le bien-être de nos résidents

Acquisition d'un immeuble sur la rue principale à Bridel en vue d'une conciergerie offrant différents services.

Un nouveau bureau de la population au Bridel a ouvert ses portes. 

Mobilité

Un service KoBriBus gratuit a été mis en place pour les habitants âgés de 65 ans ou plus ainsi que pour toute personne à mobilité réduite.

Quels types de projets voulons-nous mettre en place à l'avenir ?

Agrandissement de la Maison Relais, de la crèche et de notre école

En raison de l'augmentation constante de notre nombre d'élèves, la Maison Relais et l'école devront être agrandies dans les années à venir.

Une salle de sport sera aménagée à la crèche « Botterblum » pour nos petits citoyens.

Une infrastructure plus générale pour un service plus moderne aux citoyens

Une salle "multisports" moderne pour les clubs de tennis et autres clubs sportifs.

Une nouvelle entrée pour notre cimetière au Bridel et une nouvelle morgue vont être aménagées.

Un hall technique adéquat a été décidé.

L'ancienne école de Kopstal est en cours de restauration.

Centre du village de Koplesch

Un nouveau "Centre Koplescht" est prévu.

Koplescht - Briddel / Horizon 2030

Notre communauté se développe très rapidement ! La population augmente d'année en année ! Nous sommes confrontés au défi d'agrandir nos équipements administratifs, scolaires, loisirs, sportifs et sociaux.

Trafic

Nous sommes confrontés à un flux de circulation énorme dans notre communauté. En plus de la circulation, les gens garent leur voiture dans notre communauté pour prendre le bus d'ici vers la capitale. Le contournement que nous proposons au rond-point de Bridel en direction des voiries, améliorerait la situation. Comme mesure directe, nous préconisons également un agent municipal.

Un pump track pour skateurs et BMX

L’appel des petits et des moins petits de la communauté pour un pump track se fait entendre de plus en plus souvent. Il est maintenant temps de s'atteler enfin à ce projet afin d'offrir à tous un autre loisir sportif en pleine nature.

Un jardin communautaire pour nos résidents.

Un jardin communautaire avec une aire de pique-nique nous tient à cœur depuis longtemps. Une réalisation rapide de ce projet ne serait la bienvenue.


Dear residents of the commune of Kopstal/Bridel. As a member of the Municipal Council, it is a pleasure for me to have been able to participate in the various projects described in this newsletter. In the future, I will keep on putting all my energy towards our associations, our society and our youth. Since 2017, our DP advisors have worked with a lot of energy to defend the interests of the citizens of the commune. Our aim is and remains to ensure a good quality of life for all our residents In this publication, you can read various articles about our concerns as well as proposals, some of which have already been realized  and projects we we wish to implement in the future. In the meantime, do not hesitate to contact us. We are here for you!

Your DP KOPLESCHT-BRIDDEL

Josy Popov

The right way into the future

Together with our coalition partner, we have achieved a great deal in the past five years. Together with you, we would also want to implement further projects in the future that will serve the welfare of the citizens of our community and from which everyone will be able to benefit.

What have we achieved?

Social housing

Several families benefit from social housing in Kopstal and Bridel.

Expansion of our school campus

A plot of land has been purchased and a forest childcare center has been opened.

A safer way to school for our children.

Well-being of our citizens

Acquisition of a building on the main street in Bridel in view of a concierge service.

Opening of a new citizen center in Bridel.

Mobility

Introduction of a free bus service, which can be used on call for inhabitants from 65 years onwards.

What projects do we want to realize in the future?

Extension of the maison Relais and crèche - Enlargment of the school

Largely due to the constant rise of pupils, an enlargement of the existing infrastructure – Maison Relais and school - is inevitable.

For the smallest among them, a dedicated mobility room is going to be created.

A contemporary infrastructure for a better service to the residents

A modern sport hall „ Multi-Sports“ for the Tennis club and other sports clubs.

A refurbished entry for Bridel’s cemetery and a new morgue.

A suitable technical hall has been decided.

The old school building in Kopstal will undergo restauration.

Kopstal village center

The conception of a renewed center is ongoing.

Koplescht -Briddel / Horizon 2030

Our community is developing very quickly. The population is growing from year to year. We face great challenges and need to expand our administrative-, school-, recreational-, sports- and social facilities.

Traffic

We are facing a huge traffic flow in our commune. In addition to the transit traffic, many people park their cars in our commune to take the bus to the city of Luxembourg. The bypass we propose Strassenat the roundabout towards Stroossen would improve the situation. As an immediate measure, we are advocating the creation of a law enforcement officer.

A pump and Bmx track

The call for a pump track from the young and less younger in the community is becoming louder and louder. It is now time to finally get down to work on this project in order to offer everyone another sporty leisure activity in the middle of nature.

A community garden for our residents.

A community garden with a picnic area has been on our minds for a long time. A quick realization of this project would be very welcome.